Available courses

Kako diplomirati? V tej učilnici boste pridobili vse odgovore na to vprašanje. Dobrodošli ste vsi! Če boste to zaključno pot vašega študija strojništva opravili skupaj z mano in se boste torej odločili za moje mentorstvo, vam bo v tej učilnici namenjena še dodatna pozornost.  Janez Dulc

Varnost in zdravje pri delu. Kaj je to?
"Varstvo pri delu", za katerega je v podjetju odgovoren varnostni inženir?
Je to obvezna čelada na gradbišču, sicer preti plačilo kazni? ....
Je to zopet nekaj papirjev, ki jih mora imeti podjetje urejeno in to proti plačilu naredi zunanji sodelavec?
NE !!!!!
Gre za sistem vodenja podjetja na področju razvijanju odnosov do zaposlenih! Zelo podobno kot pojasnjujemo, da je zagotavljanje varnosti in zdravja sestavni del sistema vodenja in pomeni razvijanje odnosa do ljudi, lahko zagovarjamo, da je del celovitega sistema vodenja tudi Varovanje okolja.  Več ...
Slušatelji si boste razvili sposobnosti za aktivno sodelovanje v procesih, kjer takšni odnosi že nastopajo oz. si boste pridobili kompetence, da boste aktivno sodelovali v razvijanju takšnih odnosov.  VZD z nasmehom ....

Kot bodoči strojni inženirji se študentje pri predmetu TPN prvenstveno usposobite za delo v ožjih timih ali samostojno delo tam, kjer se razvijajo proizvodi in načrtuje njihova proizvodnja, ko se najprej zbirajo in ocenjujejo ideje ter oblikujejo in testirajo koncepti, potem pa ustvarjajo in preskušajo prototipi,  izdeluje tehnična in tehnološka dokumentacija, zagotavlja proizvodnja vzorcev in njihovo preskušanje ter potrjevanje za dokončno uvedbo na trg. Pri tem delu v načrtovanju proizvodov se morajo poleg zahtev in pričakovanj trga izpolnjevati tudi zahteve, ki jih pred proizvajalce v pogledu varnosti in varovanja okolja postavlja družba v obliki tehničnih predpisov. Janez Dulc, 2018: Študijsko gradivo za predmet TPN

O PREDMETU

 V praksi v svetu in tudi pri nas še vedno srečujemo večjo skrb za proizvodnjo in menjavo kot za tokove tovora. Tako so tokovi največkrat organizirani le kot neizbežna dopolnilna dejavnost, ki ni vedno tako učinkovita in uspešna, kot bi mogla biti (Oblak, 1988, 11). Jedro problema je torej, kako učinkovito in uspešno organizirati prevozne procese. Z našega vidika obravnave pa odpiramo problem uporabe teorije logističnih sistemov za učinkovito in uspešno organiziranje prevoznih procesov (Pepevnik, 2008).  

Pri tem predmetu boste spoznali:

·         Logistične sisteme in razvoj teorije sistemov.

·         Pomen teorije logističnih sistemov.

·         Uporabo teorije logističnih sistemov v praksi.

·         Vlogo logističnih sistemov.

·         Definicijo sistema in njeno opredelitev.

·         Sistemsko razmišljanje o logističnih sistemih.

·         Nastanek splošne teorije sistemov.

·         Vrste sistemov.

Strukturo logističnih sistemov.

Pri predmetu OPS2 si bomo bolj podrobno ogledali sledeče teme:

 1. Zgradba in delovanje operacijskih sistemov
 2. Procesi
 3. Upravljanje s primarnim pomnilnikom
 4. Datotečni podsistemi 
 5. Vhodno-izhodni podsistem
 6. Zaščita operacijskih sistemov
 7. Upravljanje sistemske programske opreme – strežniki
 8. Namestitev in konfiguracija ter administracija operacijskih sistemov


Na vajah si bomo ogledali nekaj zanimivih simulacij delovanja operacijskih sistemov.  Poleg tega bomo delali praktične vaje na virtualnih strežniških operacijskih sistemih Windows in Linux.

Pričakovane kompetence študenta, ko uspešno opravi predmet:

 1. povezuje uporabo operacijskih sistemov z ostalimi področji informatike, 
 2. namešča različne operacijske sisteme na različno strojno opremo, pozna pojem virtualizacije
 3. pripravlja računalniški sistem za optimalno delovanje operacijskega sistema, razume delovanje visokorazpoložljivih sistemov
 4. izvaja tudi zahtevnejša administratorska opravila na Windows in Linux strežniškem okolju
 5. uporabnikom in skupinam smotrno dodeljuje računalniške vire,
 6. varuje in ščiti računalniški sistem, razume problematiko celovitega zagotavljanja IT varnosti
 7. upravlja  sodobne operacijske sisteme v grafičnem in tekstovnem načinu,
 8. osnove pisanja skript v powershell in bash


Obveznosti pri predmetu:

 1. opravljena samostojna vaja, ki mora biti oddana najkasneje do xxx. do 00.00 - pogoj za pristop k izpitu
 2. uspešno opravljen pisni izpit


Literatura in  viri:

 1. prosojnice za predavanja in vaje
 2. Modern Operating Systems 2Nd Ed By Tanenbaum (Prentice Hall)
 3. Operating Systems Design and Implementation 3rd edition - A.S.Tanenbaum, A.S.Woodhull


Dodatne datoteke za pomoč pri vajah

link za dostop do ISO win2012 : https://www.mediafire.com/folder/9bu7z2mpymlxk/win2012_ISO

link za dostop do RHEL ISO: https://www.mediafire.com/folder/hslj7viui33d3/rhel_iso 

link za dostop do CentOS7 : https://tinyurl.com/y9pt2jqp 


Ocena predmeta:

pisni izpit predstavlja 100% ocene, pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska nalogaVsebina:

Predmet uvaja študente v poznavanje običajnih oblik elektronskega poslovanja ter uporabi informacijske tehnologije in spletnih storitev.

Pri predmetu bomo obravnavali primere dobrih praks in izkušenj, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov in jim pomagajo pri nadgradnji znanja.

Predmet obsega:

 • pregled področij elektronskega poslovanja,

 • elektronsko poslovanje v podjetju,

 • varnost pri e-poslovanju,

 • e-bančništvo

 • tehnologije in standardi e-poslovanja

Praktična seminarska naloga se osredotoča na analizo konkretnega poslovnega problema ter izbiro elektronske rešitve za ta problem.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje:

 • spoznajo vlogo, značilnosti in tržne priložnosti e-poslovanja v informacijski družbi,

 • spoznajo značilnosti storitev e-poslovanja,

 • sodelujejo v elektronskem poslovanju z uporabo najznačilnejših storitev,

 • opisujejo in analizirajo obnašanje proizvajalcev, kupcev, prodajalcev in spreminjanja poslovnih procesov zaradi uporabo e-poslovanja,

 • obravnavajo e-poslovanje s stališča varovanja podatkov,

 • uporabljajo različne standarde in tehnologije za elektronsko izmenjavo podatkov v praktičnih rešitvah e-poslovanja.

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

E učilnica je namenjena udeležencem programa in vsebuje splošne podatke o programu, gradiva, obrazce in navodila za posamezne aktivnosti ter foruma za obvestila in komunikacijo med udeleženci.

Pozdravljeni udeleženci izobraževanja - Spletno učenje tujega jezika - angleščina.

Srečevali se bomo ob torkih in četrtkih od 17. do 20. ure v prostorih IC Geoss-a. Pričetek dela: torek, 4. oktobra, zaključek: 22. novembra 2016.

Vljudno vabljeni na popotovanje v spoznavanju angleščine. 

Vaša predavateljica, 

mag. Gabrijela Hauptman