Available courses

Varnost in zdravje pri delu.
Kaj je to?
"Varstvo pri delu", za katerega je v podjetju odgovoren varnostni inženir?
Je to obvezna čelada na gradbišču, sicer preti plačilo kazni? ....
Je to zopet nekaj papirjev, ki jih mora imeti podjetje urejeno in to proti plačilu naredi zunanji sodelavec?
NE !!!!!
Gre za sistem vodenja podjetja na področju razvijanju odnosov do zaposlenih!
Slušatelji si boste razvili sposobnosti za aktivno sodelovanje v procesih, kjer takšni odnosi že nastopajo oz. si boste pridobili kompetence, da boste aktivno sodelovali v razvijanju takšnih odnosov.


Organizacije (ne samo podjetja, tudi npr. šolstvo, državna uprava) rastejo, se vključujejo v mreže in verige,  širijo dejavnost in področja delovanja, razmere in zahteve v okolju so vse kompleksnejše, povezave vse bolj razvejane, mikro - in makro – okolje se stalno spreminja. Klasična funkcijska organiziranost s področji dela, oddelki, sektorji je pretoga v razmerah nove ekonomije in v času globalizacije. Sodobne trženjske pristope, kot sta družbeno odgovorni (humani) koncept nastopanja na trgu in koncept posameznega kupca (nova doba trženja - CRM), ni mogoče uvajati v nefleksibilnih organizacijskih strukturah. Že uvajanje najenostavnejših orodij vodenja kakovosti in stalnih izboljšav zahtevajo procesni pristop!

Naloga menedžmenta v organizacijah je jasna. Celoten proces delovanja organizacije (v podjetjih je to poslovni proces) je potrebno najprej organizirati kot urejen sistem glavnih in podpornih procesov. Istočasno pa je potrebno poskrbeti, da se bodo predvsem glavni procesi nenehno razvijali – prilagajali stalno spreminjajočim razmeram v okolju (za podjetja predvsem na trgu).

Pri tem pa nobena organizacija ne sme pozabiti, da je končni uspeh odvisen od zaposlenih. Občutek varnosti in stalne prisotne odgovornosti za zdravje je danes močan motivacijski element. Pri najboljših je to sestavni del poslovne strategije. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je eno od preskušenih orodij od načrtovanja, izvajanja do nadzora in ukrepanja.
Največja napaka menedžmenta oz. organizacije pri tem je, če to dela samo zaradi zakonodajnih zahtev!

Zelo podobno kot pojasnjujemo, da je zagotavljanje varnosti in zdravja sestavni del sistema vodenja in pomeni razvijanje odnosa do ljudi, lahko zagovarjamo, da je del celovitega sistema vodenja tudi Varovanje okolja.

Več ...

Predavateljeve prosojnice VDO

Varnost-Kakovost-Trženje

Predmetno podrocje TPN bomo razdelili v dva dela:

- o nacrtovanju proizvodov in

- o tehnicni zakonodaji.

V prvem (uvodnem) delu bomo opredelili, kaj pomeni razvijanje proizvodov in kako se izvaja. Izhajali bomo iz tega, da je to sestavni del širšega področja razvijanja in je to osrednji del trženjskega (marketinškega) procesa. V procesih razvijanja (nacrtovanja) proizvodov morajo proizvajalci (njihovi konstrukterji in tehnologi, razvojni inženirji) upoštevati tako zahteve trga kot tudi zahteve, ki jih je družba pred njih postavila v obliki zakonodaje (predpisov).

Predavateljeve prosojnice ....

V drugem (osrednjem) delu bomo odgovorili na pogosto izpostavljena vprašanja o tem, kakšne so zahteve za proizvode, kot so npr. stroji, ki jih uporabljamo kot delovno opremo, kdo jih mora izpolnjevati, tudi v uporabi, ter kje in kako so vse te zahteve predpisane. Informativno bomo odgovorili tudi na vprašanja, kakšne so zahteve za druge vrste (tehnicnih) proizvodov; kateri predpisi veljajo za njih in jih morajo kot zahteve spoštovati proizvajalci ter kako zakonodaja ureja njihovo uporabo.

Predavateljeve prosojnice

Varnost-Kakovost-Trženje

»Kakovost je skladnost s pričakovanji« - o tem ni dvoma!
Težji, a odločujoč, je odgovor na vprašanje:
»kako pričakovanja nastanejo in kako jih poznamo?« (Janez Dulc)
Od kakovosti do odlicnosti s procesnim pristopom ….
v katerekoli organizaciji, po izkušnjah v gospodarstvu

Pri predmetu KZP v okviru višješolskega strokovnega izobraževanja naj bi si študentje pridobili splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja kakovosti. Razvili naj bi si ustrezne generične in specifične kompetence, ki vam bodo omogočale zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih boste delovali, naj bi bil inženir strojništva sposoben razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega ter vlogo in pomen kakovosti v njih. Bili naj bi aktivni sodelavec v procesih, ki vodijo preko celovite kakovosti do odličnosti.

Predavateljeve prosojnice KZP

Varnost-Kakovost-Trženje

E učilnica je namenjena udeležencem programa in vsebuje splošne podatke o programu, gradiva, obrazce in navodila za posamezne aktivnosti ter foruma za obvestila in komunikacijo med udeleženci.